E6013 öndürmek üçin kebşirleýiş tozy

Gysga düşündiriş:

Demir tozy titaniýa görnüşli örtükli uglerod polat elektrodynyň bir görnüşi bolan kebşirleýiş elektrodyny öndürmek üçin E6013 kebşirleýiş tozy.AC / DC.Positionhli ýerdäki kebşirlemek.Kebşirlemegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligi bar we pytraňňy diýen ýaly.Easyeňil täzeden otlamak, gowy şlak bölünişigi, kebşirleme görnüşi bar.Saýlamak üçin umumy synp we rutile derejesi.


 • Min.Order mukdary:1 tonna
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 2000 tonna
 • Mugt nusga:Elýeterli
 • Omörite gaplama:Hoş geldiňiz
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt kategoriýasy

  Haryt bellikleri

  Goýmalar:

  Demir tozy titaniýa görnüşli örtükli uglerod polat elektrodynyň bir görnüşi bolan kebşirleýiş elektrodyny öndürmek üçin E6013 kebşirleýiş tozy.AC / DC.Positionhli ýerdäki kebşirlemek.Kebşirlemegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligi bar we pytraňňy diýen ýaly.Easyeňil täzeden otlamak, gowy şlak bölünişigi, kebşirleme görnüşi bar.Saýlamak üçin umumy synp we rutile derejesi.

  Aýratynlyklary:

  1.Quick iş taşlaýyş we aňsat çäklendirme we aňsat şlak aýyrmak
  2. Durnukly arka öndürijiligi we iň az ýaý päsgelçiligi
  3.Mumşak we ýalpyldawuk görnüş we ajaýyp mehaniki aýratynlyklar
  4. -okary netijelilik we ýokary täsir bahalary -30c.
  5. Depokary depozit derejesi
  6. Ajaýyp döwülmäge garşylyk we rentgen öndürijiligi
  7. Gaplamak: 300 kg çygly torba gaplamak;ýa-da talap edişiňiz ýaly

  Üns beriň:

  1.Elektrod kebşirlemezden 1 sagat öň 350-380 by bilen tassyklanmaly, ulanylanda elektrody guradyň.
  2. Kebşirlemegiň pos, ýagy, suwy we beýleki hapalary kebşirlemezden öň aýrylmaly.
  3.Siz gysga ark kebşirlemeli, yrgyldamalar gaty uly bolmaly däl, dar monjuk kebşirlemek ýerliklidir.
  4. Ark gözenekliliginiň döremeginiň öňüni almak üçin ark plastinkasy kabul edilmelidir ýa-da ark kebşirlemek üçin gaýdyp beriş usulyny ulanmalydyr.

  Himiki düzümi:

  Elementler TiO2 AL2O3 SiO2 Mn CaO + MgO Organiki Beýlekiler
  Hakyky netije 42 4.5 28 9 10.5 4 2

  E7018, E6011, E6010, E7024 we ş.m. kebşirleýji elektor tozy hem bar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

  Amal tehniki talaplary:

  Kebşirleýiş prosedurasynyň aýratynlyklary taýýarlanylanda möhüm kebşirleýiş bölekleri degişli düzgünlere laýyklykda anyk bellik edilmelidir.

  Kebşirlenen bölekleriň galyndylaryny (gurnama gurallaryny) ýygnamak bilen, kebşirlemegiň gysylmagynyň mukdary göz öňünde tutulmalydyr.Kebşirlenen bölekleriň çydamlylygynyň dizaýn talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmeli.

  Gurulmazdan ozal, kebşäniň iki gapdalyndaky 25 mm-den az bolmadyk pos, ýag, tozan we çyglylygy aýyryň.Pes garyndyly gurluş polatdan möhüm kebşirlemek üçin oksid şkalasy aýrylmalydyr.

  Gurnama wagtynda boşluk gözegçilik edilmelidir.Düwürtik kebşileriň boşlugy 2 ~ 3mm, filet kebşirlemeleriniň boşlugy 0 ~ 2mm.Localerli boşluk gaty uly bolanda, ony görkezilen ululykda kesmäge synanyşyň.Boşlukda doldurgyç goşmak düýbünden gadagan, kebşirlenen böleklerdäki galyndy stresini azaltmak üçin güýçli jübütlemek gadagandyr.

  Gurnama kebşirlemekde ulanylýan kebşirleýiş materiallary we iş parametrleri resmi kebşirleme talaplary bilen deň bolmaly.

  Kebşirleýiş amallary diňe kebşirleýiş bölekleri gurnama barlagyndan geçensoň amala aşyrylyp bilner.

  Täze materiallar we täze prosesler üçin proses synaglary geçirilmeli we olar diňe hünärli bolansoň ulanylyp bilner.

  Kebşirleýiş şlaklary we kebşäniň düýbündäki kemçilikler, kebşäniň ters kebşini we beýleki çyzylan kebşirlemezden ozal aýrylmalydyr.

  Kebşirlemek diňe arassalanandan soň amala aşyrylyp bilner.

  Kebşirlemezden ozal, kebşirlemeýän ýerde arkany tutaşdyrmak we tok sazlamasyny barlamak gadagandyr.Kebşirlänsoň, kebşäniň ýüzüni arassalamaly we guratmaly.

  Arassa kebşirleýiş bölekleriniň möhüm kebşirleýiş bölekleri üçin kebşirleýjiniň belligi kebşirlenenden soň degişli ýagdaýda bellik edilmelidir.

  Galyňlygy 0,3 ~ 4mm bolan polat plitalar üçin esasan gaz metaldan kebşirlemek ýa-da argon wolfram arkasyny kebşirlemek ýaly kebşirleýiş usullary ulanylýar.

  Meňzeş polat böleklerini kebşirlemek üçin şol bir güýç derejesindäki elektrodlar, simler we akymlar saýlanmalydyr.

  Pes garyndyly gurluş polat kebşirlenende, ortada durmak we kebşirlemegi bir gezek tamamlamaga synanyşmak maslahat berilmeýär;köp gatlakly kebşirleýiş wagtynda gatlaklaryň arasyndaky bogunlar gysylmaly we gatlaklaryň arasyndaky temperatura 250 ~ 300 between arasynda gözegçilik edilmeli.Kebşirleýişiň indiki gatyny kebşirlemezden ozal arassalamaly.Kemçilikleriň ýokdugyna göz ýetirmek üçin ýokarky gatlagyň kebşini barlaň.

  elektron sarp edilýän, Hytaý elektrody, kebşirleýiş elektrodlary Hytaý, uglerod polat kebşirleýiş elektrody, uglerod polat kebşirleýiş elektrodlary,kebşirleýiş elektrod zawody, Hytaý zawod kebşirleýiş elektrody, Hytaý kebşirleýiş elektrody, Hytaý kebşirleýji çybyk, kebşirleýiş bahasy, kebşirleýiş üpjünçiligi, lomaý kebşirleýiş üpjünçiligi, global kebşirleýiş üpjünçiligi, ark kebşirleýiş üpjünçiligi, kebşirleýiş materialy, ark kebşirlemek, polat kebşirlemek, aňsat kebşirleme elektrody, ark kebşirlemek elektron hasa materialy, kebşirleýiş elektrod saklaýjy, nikel kebşirleýji çybyk, j38.12 e6013, kebşirleýji çybyklar e7018-1, kebşirleýji taýak elektrody, 6010 kebşirleýji çybyk, elektrod e6010 kebşirleýji e7018, kebşirleýji elektrod e6011, kebşirleýji elektrodlar 7018, kebşirleýiş elektrodlary e7018, kebşirleýji çybyk 6013, kebşirleýji çybyklar 6013, kebşirleýji elektrod 6013, kebşirleýji elektrod e6013,6010 kebşirleýji çybyk, 6010 kebşirleýiş elektrody, 6011 kebşirleýji elektrod, 6011 kebşirleýji elektrod, 6013 kebşirleýji elektrod, 6013 kebşirleýji elektrod elektrodlar, 7024 kebşirleýji çybyk, 7016 kebşirleýji çybyk, 7018 kebşirleýji çybyk, 7018 kebşirleýji elektrod, 7018 kebşirleýiş elektrody, 7018 kebşirleýiş elektrody, kebşirleýiş elektrody e7016, e6010 kebşirleýji çybyk, e6011 kebşirleýji çybyk, e6013 kebşirleýji elektrod, e6013 kebşirleýiş elektrody e6013 kebşirleýiş elektrodlary, e7018 kebşirleýiş elektrody, e7018 kebşirleýiş elektrodlary, J421 kebşirleýiş elektrody, J422 kebşirleýiş elektrodlary, kebşirleýiş elektrody J422, lomaý e6010, lomaý e6011, lomaý e6013, lomaý e7018, iň oňat kebşirleýiş elektrody poslamaýan polatdan kebşirleýji çybyk, poslamaýan polat elektrod, SS kebşirleýiş elektrody, kebşirleýji çybyklar e307, kebşirleýiş elektrody e312,309l kebşirleýiş çybygy, 316 kebşirleýiş elektrody, e316l 16 kebşirleýiş elektrody, çoýun demir kebşirleýiş elektrody, Eni-Ci aws, Enife-Ci, ýüzler kebşirlemek, gaty ýüzli kebşirleme hasasy, gaty kebşirlemek, gaty kebşirlemek, kebşirlemek, kebşirlemek, gaty kebşirlemek, bohler kebşirlemek, lko kebşirlemek, degirmen kebşirlemek, atlantik kebşirlemek, kebşirlemek,tozan tozykebşirleýiş akymy, kebşirleýiş tozy, kebşirleýiş elektrod akym materialy, kebşirleme elektrod akymy, kebşirleýiş elektrod materialy, wolfram elektrody, wolfram elektrodlary, kebşirleýiş simleri, argon arkasy kebşirleme, mig kebşirlemek, gap kebşirlemek, gaz arkasy kebşirlemek, elektrik kebşirlemek, elektrik arkasy kebşirlemek, ark kebşirleme çybyklary, uglerod arkasy kebşirlemek, e6013 kebşirleýiş çybygynyň ulanylyşy, kebşirleýiş elektrodlarynyň görnüşleri, akymly ýadro kebşirlemesi, kebşirleýişdäki elektrodlaryň görnüşleri, kebşirleýiş üpjünçiligi, kebşirleýiş metal, metal kebşirlemek, goralýan metal ark kebşirlemek, alýumin kebşirlemek alýumin kebşirlemek, alýuminiý kebşirlemek, turba kebşirlemek, kebşirleme görnüşleri, kebşirleýiş görnüşleriniň görnüşleri, kebşirleýiş çybyklarynyň ähli görnüşleri, 6013 kebşirleýiş çybygynyň güýji, kebşirleýji elektrodlar, kebşirleýiş elektrod klassifikasiýasy, kebşirleýiş elektrod alýumin kebşirleýiş elektrodyň diametri, ýumşak polat kebşirlemek, poslamaýan polatdan kebşirlemek, e6011 kebşirleýiş çybygyny ulanmak, kebşirleme çybyklarynyň ululygy, kebşirleme çybyklarynyň bahasy, kebşirleýiş elektrodlarynyň ululygy, e6013 aws e7018, aw7070 sim, gaplaň kebşirleýji sim, pes temp kebşirleýiş çybygy, 6011 kebşirleýiş çybygynyň güýji, 4043 kebşirleýiş çybygy, çoýun demir kebşirleýiş hasasy, günbatar kebşirleýiş akademiýasy, sanriko kebşirleýiş çybyklary, alýumin kebşirleme, alýumin kebşirleýiş hasasy, kebşirleýiş tehnologiýasy, kebşirleýiş fabrigi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň: